REGARDING CORONAVIRUS AND PREVENTION

31 January 2020

Dear Parents,

REGARDING CORONAVIRUS AND PREVENTION

We would like to inform you that in light of the concern of the Coronavirus and in the interest of the health of our students and staff, please take note that from 3 February 2020, the following procedures will take effect in all our schools:

 1. Only students and staff will be allowed entry into school premises.
 2. A newly enrolled student will be allowed entry with one parent only.
 3. All students and parents (for newly enrolled students only) will be checked for body temperature and hands must be cleaned by hand sanitizers before entering the school.
 4. A student with temperature above 37°C will be given a mask to put on and will be brought to the First Aid Room. The temperature will be recorded and parents will be notified immediately to come and pick up their children. Only one parent is allowed entry to pick up their children. The parent who comes to pick up their children will be checked for body temperature and hands must be cleaned by hand sanitizers before entering the school. A registered doctor’s medical certificate must be submitted by email to the School Office before the student will be allowed to return to school.
 5. For a newly enrolled student and their parent, if either the student or the parent’s temperature is above 37°C, their temperature will be recorded. They will be given a mask to put on and will have to leave the school immediately.
 6. Any student or parent who refuses to have their body temperature taken will not be allowed entry into school premises.
 7. For Year 1 and above, students will be briefed on safety measures and will be given a Travel Declaration Form to be completed and returned immediately.
 8. For kindergarten students, they will also be briefed on safety measures but the Declaration Form must be completed by parents and return to the School Office no later than 3 February 2020.
 9. If you wish for your children to wear a mask in school, kindly ensure that masks are packed in your children’s bag and that you advise your children on the usage. Students should also bring their own personal hand sanitizers which parents should advise their children on the use of.
 10. For hygiene purposes, parents should pack a personal water bottle for their children to be brought to school each day. The water bottles will be returned home with the students each day.
 11. Kindly note that if your children have visited China during the term break, you are encouraged to keep your children at home, monitor for symptoms and see a doctor if necessary within 14 days from the date of arriving in Vietnam as per instructions from the Ministry of Health (Vietnam), see website: http://vncdc.gov.vn/vi/phong-chong-dich-benh-viem-phoi-cap-ncov/8608/khuyen-cao-moi-nhat-cua-bo-y-te-ve-phong-chong-dich-benh-do-virus-ncov.

We seek your understanding and appreciate your co-operation in maintaining a healthy learning environment for your children while they are at school.

Sincerely,

Management of KinderWorld Vietnam

Parents please fill in the Travel Declaration Form below for our record and information:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EQLobzWKvE-MwewEhJ2OR-r0XAErCH9BkzRUnQZtfltUMFNKWk8wUllHQ1daSERQWVRLT1VCQkJBTS4u

————————————-

Ngày 31 tháng 1 năm 2020

Kính gửi Quý Phụ Huynh,

THÔNG BÁO VỀ CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

Trước sự lo ngại về một loại chủng mới của vi rút Corona (nCoV) và vì lợi ích sức khỏe của Học sinh và Nhân viên, chúng tôi xin thông báo, các quy trình sẽ được áp dụng tại tất cả các trường học trong hệ thống từ ngày 3 tháng 2 năm 2020 như sau:

 1. Chỉ Học sinh và Nhân viên trường được phép vào trong khuôn viên trường.
 2. Mỗi Học sinh mới nhập học sẽ chỉ được phép đi vào trường cùng với một Phụ huynh.
 3. Tất cả Học sinh và Phụ huynh (đối với Học sinh mới nhập học) sẽ được kiểm tra nhiệt độ cơ thể và làm sạch tay bằng dung dịch rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường.
 4. Học sinh có nhiệt độ trên 37°C sẽ được đeo khẩu trang y tế và giữ tại phòng Y tế. Nhà trường sẽ ghi lại thông tin nhiệt độ và thông báo cho Phụ huynh ngay lập tức để đến đón con em mình. Chỉ có một Phụ huynh được phép vào trường để đón con. Phụ huynh đến đón con sẽ được kiểm tra nhiệt độ cơ thể và làm sạch tay bằng dung dịch rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Giấy chứng nhận y tế của bác sĩ phải được gửi qua email đến Văn phòng trường trước khi học sinh được phép trở lại trường.
 5. Đối với Phụ Huynh và Học sinh mới đăng ký nhập học, nếu nhiệt độ của Học sinh hoặc Phụ huynh trên 37°C, thông tin nhiệt độ sẽ được ghi lại. Phụ Huynh/ Học sinh sẽ được đeo khẩu trang y tế và cần phải rời khỏi trường ngay lập tức.
 6. Bất kỳ Học sinh hoặc Phụ huynh nào từ chối đo nhiệt độ cơ thể sẽ không được phép vào trường.
 7. Học sinh từ lớp 1 trở lên sẽ được hướng dẫn về các biện pháp phòng tránh bệnh và sẽ được phát Tờ Khai Thông tin Di Chuyển để điền thông tin và nộp lại ngay cho giáo viên.
 8. Học sinh khối Mẫu giáo sẽ được hướng dẫn về các biện pháp phòng tránh bệnh, tuy nhiên Tờ Khai Thông tin Di Chuyển sẽ được phát cho Phụ Huynh để hoàn thành và nộp lại cho Nhà trường trước ngày 3 tháng 2 năm 2020.
 9. Nếu Quý Phụ Huynh muốn cho con mình đeo khẩu trang y tế ở trường, vui lòng chuẩn bị sẵn khẩu trang trong cặp cho con em mình, đồng thời hướng dẫn con về cách sử dụng. Học sinh cũng nên mang theo dung dịch rửa tay sát khuẩn cá nhân và được phụ huynh hướng dẫn cách sử dụng.
 10. Để đảm bảo vệ sinh, Phụ huynh cần chuẩn bị bình nước cá nhân cho con để mang đến trường. Học sinh cần mang bình nước về nhà hàng ngày để vệ sinh sạch sẽ.
 11. Xin lưu ý rằng nếu con của Quý vị đã đi đến Trung Quốc trong thời gian nghỉ lễ vừa qua, Nhà trường khuyến cáo Phụ huynh giữ con ở nhà, theo dõi các triệu chứng và gặp bác sĩ nếu cần, trong vòng 14 ngày kể từ ngày trở về Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Việt Nam), xem trang: http://vncdc.gov.vn/vi/phong-chong-dich-benh-viem-phoi-cap-ncov/8608/khuyen-cao-moi-nhat-cua-bo-y-te-ve-phong-chong-dich-benh-do-virus-ncov.

Nhà trường kính thông báo đến Quý Phụ huynh và các em học sinh. Nhà trường rất mong nhận được sự ủng hộ và trân trọng sự hợp tác của Quý Phụ Huynh trong việc duy trì môi trường học tập an toàn cho sức khỏe của con em mình.

Trân trọng,

Ban Lãnh Đạo KinderWorld Việt Nam

Quý Phụ huynh vui lòng điền thông tin về hành trình di chuyển theo link dưới đây:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EQLobzWKvE-MwewEhJ2OR-r0XAErCH9BkzRUnQZtfltUMFNKWk8wUllHQ1daSERQWVRLT1VCQkJBTS4u

REGARDING CORONAVIRUS AND PREVENTION