Các khoản phí khác

Các khoản phí khác bao gồm phí bảo hiểm, tiền ăn, phí cho các chương trình ngoại khóa và chương trình học trực tuyến.

Phí bảo hiểm:

Vui lòng liên hệ văn phòng trường để biết thông tin chi tiết.

Tiền ăn (đối với học sinh Lớp Dự bị Tiểu học đến Lớp L3IFDHES):

Vui lòng liên hệ văn phòng trường để biết thông tin chi tiết

Phí cho các chương trình ngoại khóa

  • Tiếng Anh tăng cường (ESL)
  • Tiếng Hoa (MSL)
  • Tiếng Việt

Vui lòng liên hệ văn phòng trường để biết thông tin chi tiết

Phí chương trình học trực tuyến:

Vui lòng liên hệ văn phòng trường để biết thông tin chi tiết

Phí sách vở và dụng cụ học tập:

Vui lòng liên hệ văn phòng trường để biết thông tin chi tiết